Last edited by Mull
Monday, May 4, 2020 | History

1 edition of Gwerth gorau ar gyfer landlordiaid cymdeithasol cofrestredig found in the catalog.

Gwerth gorau ar gyfer landlordiaid cymdeithasol cofrestredig

Gwerth gorau ar gyfer landlordiaid cymdeithasol cofrestredig

 • 167 Want to read
 • 3 Currently reading

Published by Cynulliad Cenedlaethol Cymru in Caerdydd .
Written in English

  Subjects:
 • Landlords -- Standards -- Wales.,
 • Public housing -- Resident satisfaction -- Wales.

 • Edition Notes

  Other titlesBest value for registered social landlors.
  StatementCynulliad Cenedlaethol Cymru = Best value for registered social landlors / The National Assembly for Wales.
  ContributionsWales. National Assembly.
  The Physical Object
  Pagination22, 22 p. :
  Number of Pages22
  ID Numbers
  Open LibraryOL15560530M
  ISBN 100750427752

  Ar gyfer y gofynion sy’n gymwys ar gyfer blynyddoedd ariannol blaenorol cyfeiriwch at ganllaw’r comisiwn Adroddiadau a chyfrifon elusennau: yr hanfodion (CC15c). Bwriad y canllaw hwn yw helpu. Landlordiaid cymdeithasol cofrestredig a Gwarcheidwad Swyddogol ar gyfer Elusennau yn berchennog cofrestredig unrhyw ystad. r telerau arfaethedig ar gyfer y gwerthiant yw’r gorau y. Mae’r rheoliad yn cael ei gyflawni yn unol â’r Fframwaith Rheoleiddio ar gyfer Cymdeithasau Tai sydd wedi’u Cofrestru yng Nghymru. Mae gan Grŵp Tai Cadarn hefyd ddau gwmni arall sy’n is-aelodau, sef Living Quarters (Lettings and Sales) Wales Ltd a Newydd Maintenance Ltd. Nid yw’r cwmnïau hyn yn landlordiaid cymdeithasol cofrestredig.


Share this book
You might also like
The Blackburn Aircraft Company

The Blackburn Aircraft Company

Ultra-wideband, short-pulse electromagnetics 2

Ultra-wideband, short-pulse electromagnetics 2

Holt Science & Technology

Holt Science & Technology

The English gardener, or, A sure guide to young planters and gardeners

The English gardener, or, A sure guide to young planters and gardeners

History of Bordesley Abbey, in the valley of the Arrow, near Redditch, Worcestershire

History of Bordesley Abbey, in the valley of the Arrow, near Redditch, Worcestershire

Tourism today, an Indian perspective

Tourism today, an Indian perspective

lying valet

lying valet

annotated bibliography on the history of data processing

annotated bibliography on the history of data processing

Public hearing before special subcommittee of the Assembly Judiciary, Law, Public Safety and Defense Committee on current practices in New Jersey liquor industry and question of price deregulation.

Public hearing before special subcommittee of the Assembly Judiciary, Law, Public Safety and Defense Committee on current practices in New Jersey liquor industry and question of price deregulation.

Report by Departments Inspectors on Dunfane Special School, Ballymena, inspected March 1993.

Report by Departments Inspectors on Dunfane Special School, Ballymena, inspected March 1993.

New stories for men

New stories for men

Marcus Brutus

Marcus Brutus

Pv-Strawberry and Chocolate

Pv-Strawberry and Chocolate

Air traffic control

Air traffic control

Gwerth gorau ar gyfer landlordiaid cymdeithasol cofrestredig Download PDF EPUB FB2

Gwerth gorau ar gyfer landlordiaid cymdeithasol cofrestredig on *FREE* shipping on qualifying offers. Buy Gwerth gorau ar gyfer landlordiaid cymdeithasol cofrestredig by (ISBN: ) from Amazon's Book Store.

Everyday low prices and free delivery on eligible : Paperback. Gwerth gorau ar gyfer landlordiaid cymdeithasol cofrestredig: : Libros en idiomas extranjerosFormat: Tapa blanda. Roedd cefnogaeth ar gyfer y farn y dylid buddsoddi enillion er mwyn bodloni blaenoriaethau tai lleol a'r gred mai Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig sydd yn y lle gorau i wneud penderfyniadau am y defnydd o gyllid yn lleol.

Cafwyd cefnogaeth ar gyfer cynnig Llywodraeth Cymru i. Ar y 24ain o Ebrill bydd y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) yn cael ei scrwitineiddo yn bellach gan y Cynulliad Cenedlaethol. Steffan. Diben y ddogfen hon yw rhoi canllawiau i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (LCCau) ac Awdurdodau Lleol (ALlau) ar y gweithdrefnau sydd ar waith i reoli Grant Tai Cymdeithasol.

Asesiad Rheoleiddiol ar gyfer Cymdeithas Dai Mae gan Weinidogion Cymru bwerau o dan Ddeddf Tai i reoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yng Nghymru mewn perthynas â’u darpariaeth o ran tai ac mewn perthynas â materion yn ymwneud â llywodraethu a rheolaeth ariannol.

Diwygiwyd Rhan 1. Ar 29 Mediail-ddosbarthwyd y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (cymdeithasau tai) yng Nghymru fel rhan o'r sector cyhoeddus.

Penderfynodd yr ONS fod y lefel o reolaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi'i fwynhau dros gymdeithasau tai yng Nghymru yn golygu na ellid eu hystyried yn sefydliadau annibynnol. Gall gwerthu safleoedd i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Prisiad y Prisiwr Dosbarth) heb ddefnyddio'r farchnad helpu i arbed ffioedd/costau h.y.

marchnata Helen Jones Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr [email protected] Cydweithio da iawn rhwng cynllunio, adfywio ac eiddo er mwyn sicrhau'r gwerth gorau wrth waredu tir. Cyhoeddir telerau’r cylch gorchwyl gyda hyn. Bydd y panel, dan arweiniad Sue Essex, yn adrodd ar ei ganfyddiadau a’i gasgliadau ym mis Ebrill Bydd yn ystyried y fframwaith ar gyfer landlordiaid cymdeithasol cofrestredig yng nghyd-destun 'Cymru’n Un’, a bydd yn canfod rhwystrau rhag cyflawni.

Buy Gwerth gorau ar gyfer landlordiaid cymdeithasol cofrestredig by (ISBN: ) from Amazon's Book Store. Free UK delivery on eligible orders. Bernir fod mynediad i’r Grant Tai Cymdeithasol yn hanfodol er mwyn sicrhau hyfywdra datblygiad o’r math yma, ac felly bernir mai landlordiaid cymdeithasol cofrestredig lleol yw’r unig ddatblygwyr addas.

Mae caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiad Cynefin wedi ei sicrhau eisoes, rhagwelir fod llwyddiant cais. Cynnig i amrywio'r drefn ystyried ar gyfer gwelliannau Cyfnod 3 y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) 8. Motion to vary the order of consideration of Stage 3 amendments to the Regulation of Registered Social Landlords (Wales) Bill.

Amcangyfrifir bod y costau ar gyfer landlordiaid cymdeithasol cofrestredig o £, yn a £58, y flwyddyn ganlynol yn seiliedig ar yr un tybiaethau. Mae'r. Asesiad Effaith Rheoleiddiol yn nodi ystod eang o gostau neu fuddion posibl o ganlyniad i effaith y Bil ar gyllid awdurdodau lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig.

Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol Diwygiedig a - Health in Wales. Gwobr Class am y cyfathrebu gorau – ar gyfer grwpiau sydd â ffyrdd Gorllewin Affrica a Dwyrain Ewrop ac yn gweithio i gadw gwerth landlordiaid cymdeithasol cofrestredig.

Rhoddwyd caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer defnyddiau preswyl, swyddfeydd ac adwerthu a hamdden A3. Bu trafodaethau dechreuol rhwng Swyddogion y Cyngor a Llywodraeth Cynulliad Cymru i archwilio sut i gael gwared ar y cyfan neu ran o’r safle i Landlord Cymdeithasol Cofrestredig cymeradwy ar gyfer tai fforddiadwy.

Brymbo. i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig er mwyn cyflwyno datblygiadau tai. Ar hyn o bryd, rydym hefyd yn ystyried opsiynau ar gyfer datblygu tai cymdeithasol sy'n ystyried cynnig cymysgedd o arian grant a benthyciadau di-log neu â llog isel i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, gan leihau'r angen i gael gafael ar gyllid preifat drutach.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw’r corffsy’n cael ei ethol yn ddemocrataidd igynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl,i ddeddfu ar gyfer Cymru ac i ddwynLlywodraeth Cymru i h weld copi electronig o’r adroddiad hwn ar wefan y Cynulliad Cenedlaethol:ellir cael rhagor o gopïau o’r ddogfen hon mewn ffurfiau hygyrch, yn cynnwys Braille, print bras,fersiwn.

cysylltiad ag archwilio landlordiaid cymdeithasol cofrestredig a ffioedd ar gyfer hynny. Mae adran (2) yn gwneud darpariaeth benodol ar gyfer gorchmynion a rheoliadau sydd i'w gwneud o dan adran 52 o'r Ddeddf honno gan y Cynulliad.

domestic ratepayers or certain non-domestic ratepayers in the BID (section 41). For a BID to be established a. sesiwn yn defnyddio'r adnoddau a ddatblygwyd gan Central ar ran grŵp bach o landlordiaid cymdeithasol cofrestredig ac a gyhoeddwyd gan LCC.

Ymgynghoriad ar y Cod Tim Blanch, Tidal Consultancy Bydd y gweithdy hwn yn cyflwyno cod llywodraethiant arfaethedig newydd CHC ac yn ymchwilio goblygiadau’r cod ar gyfer Byrddau ac. GYDA PHWY AC AR GYFER BETH Mae bellach ystod eang ac sy’n cynyddu drwy’r amser o bartneriaethau a chynlluniau cydweithredu y mae landlordiaid cymdeithasol cofrestredig (a darparwyr cofrestredig) ar draws y Deyrnas Unedig yn eu defnyddio.

Y pedwar dilynol yw’r dulliau mwyaf cyffredin. LCC a Datblygydd Sector Preifat/Contractwr. (swyddogaethau o ran y drefn gwerth gorau ar gyfer llywodraeth leol); neu - adran C o Ddeddf Llywodraeth Cymru (a fewnosodwyd gan adran 5 o'r Ddeddf) sy'n ymdrin ag astudiaethau sy'n ymwneud â landlordiaid cymdeithasol cofrestredig yng Nghymru.

Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig y Grŵp yw: Grŵp Cynefin sy'n darparu 2, o gartrefi anghenion cyffredinol ac o dai â chymorth, gan gynnwys tri chynllun gofal ychwanegol a o gartrefi ar gyfer y farchnad tai canolradd Canllaw (Eryri) Cyfyngedig sy'n darparu gwasanaethau gofal a thrwsio i bobl hŷn.

Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrthtrosiant y Gymdeithas oedd £m ( £m). Y warged a gadwyd ganddi oedd £55k ( £k) ac roedd yn cyflogi o aelodau o staff ar gyfartaledd ( ) cyfwerth ag amser llawn.

Data Ariannol Allweddol Sector Data Hanesyddol Terfyn Cyfamod Cyfartaledd ar gyfer y. Landlordiaid cymdeithasol cofrestredig Cymru 19 Strategaeth Gymunedol 20 Gwerth am Arian 20 Fforddiadwyedd 21 Adran 4: Y Broses Gaffael Cyflwyniad 22 Strategaeth Gaffael 24 Proses Gaffael 25 Gosod a monitro targedau 28 Hyrwyddwr RHT: y.

astudiaethau gwerth am arian mewn llywodraeth leol ac yn arolygu cydymffurfiaeth gydag anghenion Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn ymgymryd â’i waith gan ddefnyddio staff ac adnoddau eraill a ddarperir gan Swyddfa Archwilio Cymru, sydd yn fwrdd statudol wedi’i sefydlu ar gyfer y nod hwnnw ac i fonitro a.

The Record; Further Education Institutions. Sefydliadau Addysg Bellach. Q1 Kirsty Williams: Will the Minister make a statement on the level of funding for further education institutions in Wales.

OAQ(3)(CEL) C1 Kirsty Williams: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am lefel y cyllid ar gyfer sefydliadau addysg bellach yng Nghymru. OAQ(3)(CEL) The Deputy Minister for Skills (John. Ar 27 Ebrill, ysgrifennodd cynrychiolwyr etholedig prifddinas-ranbarth Caerdydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig gan ddweud eu bod yn credu'n gryf mai'r cyfle gorau i gyflawni canlyniadau cynllunio cadarnhaol a darparu'r newid gweddnewidiol yw paratoi cynllun datblygu strategol ar gyfer y rhanbarth sy'n gynllun.

Ar draws gogledd Cymru yn ystodbyddwn yn darparu o unedau tai cymdeithasol newydd, a 48 cartref newydd ar gyfer rhent canolraddol dan Bartneriaeth Tai Cymru. Bydd ein hamrywiaeth o ddarpariaeth yn cynnwys cartrefi rhent cymdeithasol a chanolraddol, rhanberchnogaeth, cymorth prynu, tai marchnad a gwerthu ar ddisgownt.

o adnoddau ar gyfer aelodau’n unig ar ein gwefan Arbedwch £!* Briffio ar wybodaeth benodol i’r sector ynghylch Materion Menopos yn y Gweithle Mynychu ein rhwydwaith menopos i aelodau’n unig Gwerth £!* Disgownt 25% ar ymgynghoriaeth wedi’i deilwra Disgownt 20% ar holl cydraddoldeb i landlordiaid cymdeithasol cofrestredig.

Dyfarnodd Barn Hyfywedd Ariannol Llywodraeth Cymru ar 31 Mawrtha gynlluniwyd i roi dealltwriaeth i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (LCC), eu tenantiaid, defnyddwyr gwasanaeth a. • Dysgu’r gwersi gan Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig traddodiadol a chonsortia tai c) Cynnwys tenantiaid a’r gymuned Mae Sefydliadau Trosglwyddo Gwirfoddol ar Raddfa Fawr yn cynnig cyfle unigryw i denantiaid a chymunedau ddod yn rhan o hybu datblygiad y sefydliad, a gwneud penderfyniadau strategol ac ymarferol.

Dywedodd y Cyfarwyddwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol mai'r bwriad oedd i unrhyw drefniadau partneriaeth fod â landlordiaid cymdeithasol cofrestredig megis cymdeithasau tai, y sector gwirfoddol a sefydliadau nid-er-elw.

Câi unrhyw bartneriaeth arfaethedig ei adrodd i'r Cyngor ar sail cynllun wrth gynllun, er mwyn ei gymeradwyo. Fel busnes cymdeithasol nid-er-elw, ni thalwyd difidendau cyfranddaliadau ac ni ddyfarnwyd taliadau bonws, oherwydd yn lle hynny aeth yr holl arian tuag at wasanaethau ar gyfer preswylwyr ac i.

Mae grŵp Ceidwadwyr Cymru wedi disgrifio'n barhaus y rôl leihaol sydd gan awdurdodau lleol wrth ddarparu cartrefi ar gyfer pobl yng Nghymru.

boed drwy drosglwyddo stoc i landlordiaid cymdeithasol cofrestredig neu symud i berchenogaeth breifat drwy gyfrwng y cynllun hawl i brynu. Nid wyf yn bychanu gwerth athrawon, ond mae'r staff nad.

Yn cytuno ar gyllideb Comisiwn y Cynulliad ar gyferfel y nodir yn Nhabl 1 o ‘Gyllideb Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru ’, a osodwyd gerbron y Cynulliad ar 9 Tachwedd a'i bod yn cael ei hymgorffori yn y Cynnig Cyllideb Blynyddol o dan Reol Sefydlog (ii).

Inspire. Learning Awards – This Thursday, 12th June in Venue Cymru, Llandudno, the 14 category winners for the Inspire. Awards, from over nominations, will receive their awards.

The overall Learner of the Year and Tutor of the Year for Wales have also been chosen from the category winners, by the media panel representing the BBC, ITV, S4C and Media Wales. ymwybyddiaeth o’n gwasanaeth a lle rydym yn gwneud ein gorau i sicrhau ei fod ar gael i bawb a'i fod yn hawdd ei ddefnyddio.

Nod 2: Darparu gwasanaeth o safon uchel ar gyfer ymdrin â chwynion, sy'n ystyried ac yn dod i benderfyniad ynghylch cwynion mewn modd trylwyr ond cymesur, ac yn cyfleu penderfyniadau'n glir.

Nod 3. Mae hyn yn sicrhau y bydd gan y Cynulliad gymhwysedd i ystyried deddfu ynghylch trefniadau tai cymdeithasol, fel cynlluniau newydd ar gyfer perchentyaeth cost isel. Matter relates to disposals of land, and would give the Assembly competence to legislate in relation to the right to buy, the right to acquire or the preserved right to buy and.

Ac wrth gwrs, mae'r ffaith bod arian eisoes ar gael drwy'r gronfa drafnidiaeth leol i Ddinas a Sir Abertawe yn bwysig ar gyfer ffordd ddosbarthu'r Morfa, coridor Ffordd Fabian yr A, a £, ar gyfer y flwyddyn ariannol hon i ddatblygu'r cysyniad arfaethedig ar gyfer metro de-orllewin Cymru, ac yn wir cyllid ar gyfer cynllun cyswllt.Wel, rwy’n meddwl bod yr Aelod wedi gweld dyraniadau cyfunol Llywodraeth Cymru ar gyfer awdurdodau lleol, byrddau iechyd ac awdurdodau heddlu ar gyferac wedi gweld mai dim ond un ardal sydd lle ceir dyraniad ychydig yn wahanol y pen, a hoffwn rannu hyn eto gyda'r Aelod.Gallai ei gwneud hi’n anos i landlordiaid cymdeithasol cofrestredig gael gafael ar gyllid, ond gellid cydbwyso hynny â’r ffaith os ydym ni, fel Llywodraeth, yn ceisio cyllid yn y marchnadoedd, y bydd yn haws gwneud hynny, ac mae benthyg gan y Llywodraeth yn fwy sicr na benthyg gan y sector preifat neu sefydliadau ariannol eraill.